İhaleler

Yatırımcılara Duyuru

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

YATIRIMCILARA DUYURU

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. (Holding) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu Taşınmazlar

İhale Şartnamesi

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Bilgi Notu

1

Adana/Kozan/Mahmutlu 451 ada 29 parsel numaralı 949,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

500.000.-

24.07.2024

Görüntüle

2

Bingöl/Genç/Kültür 699 ada 1 parsel numaralı 588,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000.-

200.000.-

24.07.2024

Görüntüle

3

Kilis/Merkez/Mehmet Sanlı 2133 ada 3 parsel numaralı 1.017,99 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

600.000.-

24.07.2024

Görüntüle

4

Kilis/Merkez/Mehmet Sanlı 2133 ada 10 parsel numaralı 1.017,72 m² yüzölçümlü taşınmazın 257/400 hissesi

3.000.-

400.000.-

24.07.2024

Görüntüle

5

Manisa/Alaşehir/Killik 262 ada 1 parsel numaralı 132,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000.-

100.000.-

24.07.2024

Görüntüle

6

Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parsel numaralı 6.433,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar (bir bütün halinde)

5.000.-

750.000.-

24.07.2024

Görüntüle

7

Mardin/Artuklu/Nur 1261 ada 12 parsel numaralı 87,03 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

300.000.-

24.07.2024

Görüntüle

8

Nevşehir/Avanos/Kalaba 375 parseldeki 480,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan 8/244 arsa paylı 1. Kat 14 no.lu büro

3.000.-

200.000.-

24.07.2024

Görüntüle

9

Niğde/Merkez/Koyunlu 464 ada 1 parsel numaralı 3.575,52 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

750.000.-

25.07.2024

Görüntüle

10

Niğde/Merkez/Koyunlu 464 ada 2 parsel numaralı 3.626,34 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

750.000.-

25.07.2024

Görüntüle

11

Niğde/Merkez/Koyunlu 464 ada 3 parsel numaralı 3.961,49 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

750.000.-

25.07.2024

Görüntüle

12

Niğde/Merkez/Koyunlu 464 ada 4 parsel numaralı 3.907,23 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

750.000.-

25.07.2024

Görüntüle

13

Niğde/Merkez/Koyunlu 464 ada 5 parsel numaralı 3.642,16 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

750.000.-

25.07.2024

Görüntüle

14

Trabzon/Araklı/Merkez 91 ada 1 parsel numaralı 455,03 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan her biri 2/116 arsa paylı 3. Kat, 35, 36, 40, 41 ve her biri 3/116 arsa paylı 3. Kat 34, 39 no.lu bürolar (bir bütün halinde)

5.000.-

500.000.-

25.07.2024

Görüntüle

 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri, Holding’in, Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmesi zorunludur.

5. İhale Şartnamesi bedeli;

  • Alıcı       : Sümer Holding A.Ş.,
  • Hesap No: TR29 0021 1000 0006 7421 0000 01 (Emlak Katılım Bankası) veya
  • Hesap No: TR93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.),
  • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Ünvanı, Gerçek Kişilerin TCKN’si / Tüzel Kişilerin

VKN’si ve İl-İlçe-Köy/Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek Holding’in yukarıda yer alan hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı Holding’in aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde ihale şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla Holding’e ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat (Türk Lirası veya teminat mektubu/mektupları olarak) alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda;

  • Alıcı        : Sümer Holding A.Ş.,
  • Hesap No: TR29 0021 1000 0006 7421 0000 01 (Emlak Katılım Bankası)  veya
  • Hesap No: TR93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.),
  • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Ünvanı ve İl-İlçe-Köy/Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin

İhale Geçici Teminat Bedeli ibaresi yazılarak Holding’in yukarıda yer alan hesaplarından birine yatırılacaktır.

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari % 40 (yüzdekırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık % 46 (yüzdekırkaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

9. Satış bedelinin vadeli olarak ödenmesinin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme imza tarihinde kesin teminat mektubu alınarak tapuda devir işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ancak ilanın 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 12., ve 13. sırasında yer alan taşınmazlar için satış bedelinin vadeli olarak ödenmesinin tercih edilmesi halinde, teminat mektubu alınmadan da satış sözleşmesi imzalanabilecektir. Bu durumda, vadeye bırakılan tutarın tamamının ödenmesine ya da vadeye bağlanan tutar için kesin teminat mektubu verilmesine kadar tapuda devir işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

11. Holding ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Holding ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

12. Holding son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin Holding’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, aşağıda yer alan iletişim numarasından randevu alınması gerekmektedir.

 

 

  SÜMER HOLDİNG A.Ş.  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29