SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KURULUŞ VE TARİHÇE


Holdingimiz 03 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1933 tarihinde Büyük Önder ATATÜRK tarafından “Sümerbank” adı verilerek kurulmuş olup, 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirilmiştir.

 

Daha önce Devlet Sanayi Ofisi tarafından işletilen;

- Feshane (Defterdar) Fabrikası,

- Basmahane (Bakırköy) Fabrikası,

- Hereke Fabrikası,

- Beykoz Fabrikası,

 

Sümerbank’a devredilmiştir.

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin sanayileşme girişiminin ürünü olan birçok ortaklık devralınmış, Sümerbank tarafından birçok şirkete ortak olunarak kendi faaliyet alanı dışında kalan sanayileşme çabalarına destek sağlanmıştır.

 

Bu çerçevede Sümerbank, sanayi planları ile kendisine verilen görev gereği; Pamuklu Dokuma, Yünlü Dokuma, Deri ve Ayakkabı, Kimya, Toprak ve Seramik, Kağıt ve Demir-Çelik Sanayii sektörlerinde birçok üretim tesisini faaliyete geçirerek her yöreye ekonomik ve sosyal canlılık, bilgi, görgü, iş ve aş götürmüştür.

 

Sümerbank, Kalkınma Planı ve Yıllık Programları ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendisine verilen görevler çerçevesinde, yurt sathında yaptığı; yeni tesis kurma, kapasite artırma, tevsii, reorganizasyon ve modernizasyon, idame-yenileme yatırımları, araştırma-geliştirme, eğitim, pazarlama ve bankacılık faaliyetlerini başarıyla sürdürmüş olup, sanayileşen Cumhuriyet Türkiye’sinin belkemiğini oluşturan temel üretim birimleri yine Sümerbank tarafından faaliyete sokulmuştur.

 

Özetle Sümerbank, Pamuklu Sektöründe 20, Yünlü ve Halı Sektöründe 10, Deri ve Kundura Sektöründe 4, Kimya Sektöründe 6, Toprak ve Seramik Sektöründe 6, Ticaret Sektöründe 4, Araştırma ve Geliştirme sektöründe 1, Çimento Sektöründe 1, Kağıt Sektöründe 3 ve Demir-Çelik Sektöründe 1 İşletme olmak üzere toplam 56 İşletme ve Bankacılık Sektöründe 49 banka şubesiyle hizmet veren bankacılık birimi ile Türkiye’de özel kesimin gerek sermaye gerekse teknik bilgi ve beceriden yoksun olduğu dönemlerde Devletin tüm yükünü omuzlamış ve Türkiye’de sanayileşmenin öncülüğünü yapmıştır.

 

Sümerbank’ın bünyesinde birer işletme olarak kurulan ve gelişen;

1- Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri,

2- Selüloz  ve Kağıt İşletmesi (SEKA),

Mayıs 1955’te müstakil birer müessese olarak yeniden yapılandırılarak,

1- Sivas Çimento,

2- Kütahya Seramik,

3- Filyos Ateş Tuğlası,

4- Konya Krom Magnezit Tuğla,

5- Yarımca Porselen ve

6- Bozüyük Seramik Sanayii Müesseseleri,

Kasım 1983’te Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu’na devredilerek,

Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi Kasım 1983’te SEKA’ya, devredilerek ve Ordu Soya Sanayii Müessesesi de Aralık 1986’da Ordu Soya Sanayii A.Ş.’ye devredilmek suretiyle,

 

 

 

toplam 10 işletme Sümerbank bünyesinden ayrılmıştır.

 

Yaptığı yatırımları, işletmeciliği, bankacılığı, pazarlamacılığı ile hizmetlerini sunduğu her yöreye ekonomik ve sosyal canlılık götüren Sümerbank’ın; KİT’lerin Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül 1987 tarih ve 12184 sayılı kararı gereğince özelleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Özelleştirme sürecindeki kuruluşumuz, 08 Aralık 1987 tarihinde Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmış ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 16 Temmuz 1993 tarih ve 93/17 sayılı kararı ile bünyesindeki bankacılık biriminin ayrılmasına ve unvanının da Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

Holdingin özelleştirme çalışmaları halen 24 Kasım 1994 tarih, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ve 12 Ocak 1995 tarih, 95/3 sayılı ve 1 MART 1996 tarih, 96/12 sayılı ÖYK kararı doğrultusunda yürütülmektedir.

 

2002 yılında 17 İşletmesi, 4 Bağlı Ortaklığı, 15 Mağazası, 11 Bölge Müdürlüğü, 7 adet Tedarik Dağıtım ve Depo Müdürlüğü, 25 İştiraki, 304 Bayii, 6.161 personeli bulunan Holding bünyesine; 07.02.2003 tarihinde, “TURBAN Turizm A.Ş.”, “TZD.- Türkiye Zirai Donatım A.Ş.” ve bağlı “SAKARYA Traktör Sanayii İşletmesi” ile “TÜMOSAN Türk Motor Sanayii A.Ş.”nin toplam 1.174 personeli; 19.09.2005 tarihinde,“SEKA- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.” ve “TÜGSAŞ Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.”nin toplam 853 personeli ve 06.12.2005 tarihinde “TÜRKŞEKER- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş”nin 3.370 personeli (2.342 geçici işçi) katılmıştır.

 

Özelleştirme kapsamındaki “Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA)” ve “Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’ın(TÜGSAŞ) tüzel kişilikleri ÖİB’nin 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı kararı ile sona erdirilerek 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holding ile birleştirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemlerine tabi tutulan “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.”ye ait “Bor Şeker Fabrikası”, “Ereğli Şeker Fabrikası” ve “Ilgın Şeker Fabrikası”nın (tüm çalışanları ile birlikte), ayrıca “Sarımsaklı Tarım İşletmesi”nin İşletme, TÜRKŞEKER bünyesinde kalacak şekilde taşınmazlarının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Resmi Gazetede yayımlanarak ÖİB’nin 06.12.2005 tarih ve 1687 sayılı Olur’u ile Holdinge devredilmesine karar verilmiştir.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.09.2007 tarih, 2007/54 sayılı Kararı ile söz konusu Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada tesis edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 05.04.2007 tarih ve YD. İtiraz No:2007/87 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen Kurulun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararının iptaline ve söz konusu iptal çerçevesinde “Bor Şeker Fabrikası”, “Ereğli Şeker Fabrikası” ve “Ilgın Şeker Fabrikası”nınTÜRKŞEKER’e devredilmesine karar verilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15.11.2007 tarih, 1246 sayılı Olur’u ile “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.”nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile; 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri çerçevesinde, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SÜMERHALI)’nın çıkarılacak devir bilançosu üzerinden, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilerek  28.07.2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Olur’u ile tta Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)’nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş olup, Sümer Holding A.Ş. Ana Sözleşmesi değişiklikleri 26/10/2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

2003-2016 yılları itibariyle 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 işletme kapatılmak suretiyle toplam 21 işletme, 16 Mağaza, 11 Bölge Müdürlüğü, 15 İştirak, 304 Bayi, 7 adet Tedarik ve Dağıtım Depo Müdürlüğü ve 7 adet Bölge Şefliği özelleştirilmiştir. 

 

 

2016 yılı sonu itibariyle; 245 personeli, 1 İşletmesi,1 bağlı ortaklığı ve 14 İştiraki ile 3 maden sahası, 31 bayi bulunan Holdingimizin özelleştirilme işlemleri devam etmektedir.

 

ÖZELLEŞTİRME VE BİRLEŞME FAALİYETLERİ

 

1- MAĞAZALARIN, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ :

 

·        2002 yıl sonu itibariyle 15 olan mağaza sayısı, 2003 yılında, 1 mağazanın (Konya) devredilmesi ve 7 mağazanın da (Sivas, Diyarbakır, Van, Bozcaada, Tokat, Bandırma, Beykoz) kapatılmasıyla 2003 Aralık sonu itibariyle toplam 7’ye inmiştir.

 

·        2003 yılında TZD A.Ş.’den devrolan Ankara, Aydın, Sakarya, Erzurum, Şanlıurfa Bölge Müdürlükleri Yönetim Kurulu’nun 17.02.2003 tarih ve 2003/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmıştır.

 

·        2004 yılında Erzurum, Trabzon, Konak ve Samsun Mağazaları kapatılmıştır. Holding Yönetim Kurulu’nun 13.10.2004 tarih,14/45 sayılı kararı ile Bahçekapı Mağazasının kapatılması sonucunda, toplam mağaza sayısı 2’ye düşmüş olup, bunlar: Ulus ve Bursa Mağazalarıdır.

 

·        Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi’ne bağlı toplam 6 adet olan Bölge Müdürlüklerinin Holding Yönetim Kurulu’nun 03.06.2003 tarih, 35 sayılı kararı ile kapatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde; 28.02.2004 tarihinde Diyarbakır ve İzmir Bölge Müdürlükleri ve 26.05.2004 tarihinde Erzurum Bölge Müdürlüğü, Yönetim Kurulumuzun 30.06.2004 tarih, 29 sayılı kararı doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlükleri ile birlikte Bölge Müdürlüklerimizin tamamı kapatılmıştır.

Ayrıca 2003 yılı 12 aylık dönemde Pazarlama İşletmesine bağlı 7 adet (Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Adana, Van, Isparta) Tedarik Dağıtım ve Depo Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.07.2003 tarih, 799 sayılı Olur’u ile kapatılmıştır.

1       Ocak 2004 tarihi itibariyle tüm bayilerin sözleşmeleri iptal edilmiştir.

 

·        Holdingimiz Yönetim Kurulu’nun 05.04.2004 tarih ve 5/13 sayılı kararı ileİstanbul Bahçekapı’da yerleşik Pazarlama İşletmesi; özelleştirme çalışmaları sonucunda fonksiyonunu kaybetmesi, İstanbul’da faaliyetlerine devam etmesi zorunluluğunun kalmaması, ayrıca personel ve zorunlu giderlerden tasarruf sağlanması ve faaliyetleri ile ilgili görevlerinin de tek bir merkezden ve daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Holdingimizin Ankara’daki Genel Müdürlük binasına nakledilmiştir.

 

·        Holdingimiz bünyesinde faaliyet gösteren Pazarlama İşletmesi Holdingimiz Yönetim Kurulu’nun 30.06.2004 tarih ve 10/33 sayılı kararı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.09.2004 tarih ve 2004/74 sayılı kararı ile kapatılarak, Pazarlama Müdürlüğü adı altında, yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17.10.2005 tarih, 1508sayılı kararı ile de Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı ismiyle  faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir.

 

·        Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29.05.2002 tarih, 512 sayılı Olur’u ile Sakarya Traktör Sanayii İşletmesine bağlanan TZDK Bölge Müdürlüklerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.03.2003 tarih, 270 sayılı Olur’u ile 30.04.2003 tarihi itibariyle kapatılması onaylanmış, ancak işletmenin ek süre talebi kabul edilerek kapanış tarihleri 31.05.2003 olarak gerçekleşmiştir.

 

·        Holdingimiz Yönetim Kurulu’nun 27.06.2006 tarih ve 11/63 sayılı kararı ile Bursa Satış Mağazasının kapatılması sonucu mağaza sayımız 1’e düşmüştür.

 

·        Holdingimiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2007 tarih ve 2/3 sayılı kararı ile Ulus Mağazası kapatılmıştır.

 

 

·        

 

 

Holdingimiz Yönetim Kurulu’nun 30.12.2009 tarihli kararı ile SÜMERHALI’dan devralınan Kızılay Satış Mağazası kapatılarak Gölbaşı Satış Mağazasına taşınmıştır.

 

·        Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.04.2009 tarih, 2009/13 sayılı kararı ile,SÜMERHALI’ya bağlı;Kayseri Bölge Şefliği 24.02.2010 tarihindeKayseri İl Özel İdaresi’ne, Kula Bölge Şefliği 03.02.2010 tarihinde Manisa İl Özel İdaresi’ne,Sandıklı Bölge Şefliği, 02.02.2010 tarihinde Afyon İl Özel İdaresi’ne, Erzurum Bölge Şefliği 27.01.2010 tarihinde Erzurum İl Özel İdaresi’ne,Kahramanmaraş Bölge Şefliği 22.01.2010 tarihinde, Kahramanmaraş İl Özel İdaresine, Van Bölge Şefliği 06.07.2010 tarihinde, Van İl Özel İdaresi’ne, Siirt Bölge Şefliği-13.07.2010 tarihinde, Siirt İl Özel İdaresi’ne devredilmiştir.Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 30.11.2010 tarihinde Diyarbakır Valiliği İl Özel İdaresi’ne devredilmiştir.

 

 

2- İŞLETMELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

 

a) SATILARAK ÖZELLEŞTİRİLEN İŞLETMELER:

 

          Holding İşletmelerinden;

 

·      ÖYK’ nun 13.05.2003 tarih, 2003/27 sayılı kararı ile 2.300.300 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Sakarya Traktör Sanayii İşletmesinin 14.08.2003  tarihinde,

 

·      ÖYK’ nun 21.10.2003 tarih, 2003/73 sayılı kararı ile 1.450.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Adıyaman Pamuklu Sanayii İşletmesinin 29.12.2003 tarihinde,

 

·      ÖYK’ nun 08.01.2004 tarih, 2004/06 sayılı kararı ile 6.400.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Malatya  Pamuklu Sanayii İşletmesinin  27.02.2004 tarihinde,

 

·      ÖYK’ nun 27.05.2004 tarih, 2004/45 sayılı kararı ile 27.200.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan TÜMOSAN İşletmesi 01.07.2004 tarihinde,

 

·     ÖYK’ nun 07.09.2004 tarih, 2004/78 sayılı kararı ile 44.000.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Bakırköy Konfeksiyon Sanayi İşletmesi 08.10.2004 tarihinde,

 

·      ÖYK’ nun 23.09.2004 tarih, 2004/88 sayılı kararı ile 2.100.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi 04.11.2004 tarihinde,

 

·    ÖYK’ nun 01.11.2004 tarih, 2004/108 sayılı kararı ile 2.500.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Diyarbakır Pamuklu Sanayii İşletmesi 09.12.2004 tarihinde,

 

·     ÖYK’ nun 07.04.2004 tarih, 2004/29 sayılı kararı ile 29.750.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Beykoz Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi14.04.2005  tarihinde,

 

·     ÖYK’ nun 13.06.2005 tarih, 2005/67 sayılı kararı ile 3.751.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. İşletmesi 13.07.2005 tarihinde,

 

·    ÖYK’ nun 13.06.2005 tarih, 2005/56 sayılı kararı ile 1.325.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi 19.08.2005 tarihinde,

 

·    ÖYK’ nun 11.05.2011 tarih, 2011/47 sayılı kararı ile 28.000.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Mazıdağ Fosfat Tesisleri ise 28.07.2011 tarihinde

 

devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 

  

 

 

b) BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN İŞLETMELER :

 

            Holding İşletmelerinden;

 

·      Nazilli Basma Sanayii İşletmesi, ÖYK’ nun 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılıkararı ile 25.07.2003 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesine,

 

·      İzmir Basma Sanayii İşletmesi, ÖYK’ nun yine 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı kararı ile 19.08.2003 tarihinde İzmir Özel İdaresi’ne,

 

·      Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi, ÖYK’nın 24.12.2004 tarih, 2004/127sayılı kararı ile 30.12.2004 tarihinde KOSGEB’e,

 

·      Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş, ÖYK’nın 31.01.2005 tarih, 2005/19  sayılı kararı ile 10.02.2005 tarihinde Antalya Kepez Belediye Başkanlığı’na,

 

·      Akdeniz Pamuklu Sanayi İşletmesi, ÖYK’nın 31.01.2005 tarih, 2005/04 sayılı kararı ile 17.02.2005 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na,

 

·      Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi, ÖYK’nın 25.10.2004 tarih,2004/104 sayılı ve 02.12.2004 tarih,2004/116 sayılı kararı ile 15.07.2005 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na,

 

·      Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş, ÖYK’nın 13.06.2005 tarih, 2005/72 sayılı kararı ile 14.07.2005 tarihinde Bergama Belediye Başkanlığı’na,

 

·      Sivas Dokuma Sanayi A.Ş.,ÖYK’nın 26.08.2005 tarih, 2005/101 sayılı kararı ile 14.12.2005 tarihinde Sivas Belediye Başkanlığı’na,

 

·        Tercan Ayakkabı İşletmesi, ÖYK’nın 13.12.2005 tarih, 2005/141  sayılı kararı ile 02.03.2006 tarihinde Tercan İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliğine,

 

·        Isparta Halı Fabrikası, ÖYK’nun 28.11.2008 tarih, 2008/69 sayılı kararı ile “Sağlık Kampüsü” yapılmasını teminen Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere 03.03.2010 tarihinde Maliye Hazinesine

 

devredilmesine karar verilmiş olup,bedelsiz olarak devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

c) KAPATILAN İŞLETMELER:

 

·        Adana Çırçır İşletmemiz ÖYK’ nın 08.05.2003 tarih ve 2003/22 sayılı kararı ile 31.05.2003 tarihinde fiilen kapatılmıştır.

 

3- İŞTİRAKLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ:

 

·        Eryağ, Ö.İ.B. kendi portföyünde bulunan iştirak hisselerinden 15 adedini; özelleştirilmek maksadıyla  Sümer Holding A.Ş.’ye devretmiştir. Bunlardan ERYAĞ hissesi Ö.İ.B.nin 14.10.2003 tarih, 2003/ÖİB-K-25 sayılı kararı ile 455.000 ABD Doları karşılığı satılmıştır.

 

·        Sütaş, 5 adet iştirak hissesinin 05.12.2003 tarihinde ihaleye çıkılması Yönetim Kurulunca onaylanmış olup, bu kapsamda SÜTAŞ hissesi 450 Milyar TL bedelle satılmıştır.

 

·        ODTÜ Teknopark, Ö.İ.B.’nin 10.05.2004 tarih, 4004/ÖİB-K-24 sayılı kararıyla; Ortadoğu Teknopark Gel. Müh. İnş. Tic. A.Ş.’deki Holdingimiz hissesi 125.000.000.000 TL bedelle satılmıştır.

 

·        İstanbul İmar Ltd. Şti., Holding Yönetim Kurulu 13.10.2004 tarih, 14/46 sayılı kararı ile İstanbul İmar Ltd. Şti’ndeki Holdingimize ait hisse 4.700.000.000.000 TL bedelle satılmıştır. 

 

 

·        Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası, Ö.Y.K.’nın 13.06.2005 tarih, 2005/60 sayılı kararı ile Yeşilova Halı Yün ve Battaniye Fabrikasındaki Holdingimize ait hisse 100.000 TL  bedelle Burdur Belediyesi’ne devredilmiştir.

 

·        Sanayi Nakliyat A.Ş., Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, Tasfiye halindeki Sanayi Nakliyat A.Ş.’ne ilişkin  İcra İflas Kanununun 254. maddesi uyarınca “İflasın borçlu olarak kapatılmasına” 29.05.2006 tarih, 2006/271 E. ve 2006/233 K.  ile karar vermiştir.

 

·        Kidaş, İştiraklerimizden KİDAŞ Kızıltepe İplik ve Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tasfiye işlemleri sonuçlandırılmış olup, Tasfiye Kurulunca ortaklık pay defterinde “Yapağı ve Tiftik A.Ş.” adına kayıtlı hisselere tekabül eden 12.674 TL Holdingimiz hesabına 01.05.2007 tarihinde aktarılmıştır.

 

·        Bumas, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18.04.2007 tarih, 2007/ÖİB-K-03 sayılı kararı ile Holdingimizin, Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki %30 oranındaki iştirak payı hissesi 812.000 ABD Doları bedelle Gökalp Tarım Hayvancılık Süt Ürünleri İnş. San. ve Ticaret Ltd. Şti.’ye satılmış olup, 07.06.2007 tarihi itibariyle de adı geçen şirkete hisse devri yapılmıştır.

 

·        Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10.03.2008 tarih, 2008/16 sayılı kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. hisselerinin bilabedel Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmesine karar verilmiştir.

 

·        Nitro-Mak, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11.03.2008 tarih, 2008/16 sayılı kararı ile NİTRO-MAK A.Ş.’deki %33,5 oranındaki iştirak  payı hissemizin 19.550.000 ABD Doları bedelle Av Patlayıcı İmalat Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir.

 

·        Beslen Makarna Gıda San.ve Tic. A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.11.2008 tarih, 2008/68 sayılı kararı ile % 23.84 oranındaki iştirak hissesinin, 4046 sayılı Kanun’un 2/i maddesine istinaden Gaziantep İl Özel İdaresine bilabedel devredilmesine karar verilmiştir.

 

·        Doyasan Doğu Yağ San. Tic. A.Ş., 03.07.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı hesaplarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında şirketin tasfiye kararı alınmış ve 15.12.2008 tarih, 22 sayılı yazıları ile tasfiyenin tamamlandığı Holdingimize bildirilmiştir.

 

·        T.Vakıflar Bankası A.Ş., Holdingimiz iştirakler hesabında takip edilen Vakıflar Bankası Hisseleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun önerileri doğrultusunda 2009 yıl sonu itibariyle menkul kıymetler hesabına alınmıştır.

 

·        Oralgim San. A.Ş., Kırşehir Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/356E. sayılı dosyası üzerinden şirketin feshine ilişkin açılan dava, 29.12.2009 tarihinde kesinleşerek 15.03.2010 tarihinde tasdik olunmuştur.

 

·        Tagaş Türk Arap Gübre A.Ş., (TAGAŞ)’nin sermayesindeki Holdingimize ait %20 oranında ve 44.044 TL. tutarındaki sermayeyi temsil eden hissenin Toros Tarım San. veA.Ş.’ye 2.300.000 ABD Doları bedelle satılmasına karar verilmiş olup, 13.02.2013 tarihi itibariyle de adı geçen şirkete hisse devri yapılmıştır.

 

·        T.Petrolleri A.O., Hazine Müsteşarlığı’nın 04.12.2015 tarih, 35576 sayılı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08.12.2015 tarh, 7971 sayılı yazıları ile T.Petrolleri A.O.’nın sermayesinde Holdingimizin sahip olduğu 319.920 TL.tutarındaki sermaye payının Hazine Müsteşarlığı’na devredildiği bildirilmiş olup, söz konusu hisseler 10.12.2015 tarihinde Holdingimiz kayıtlarından çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 


4)  HOLDİNGİMİZLE BİRLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER :

 

·        Ö.İ.B.; özelleştirme kapsamındaki;

 

- TZD- Türkiye Zirai Donatım A.Ş. 

- TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş.

- TURBAN-Turizm A.Ş.’nin

 

tüzel kişilikleri sona erdirilerek 30.11.2002 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimiz ile birleştirilmeleri hakkındaki kararlar 7.02.2003tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak, söz konusu şirketlerin Holdingimizle birleştirilmesine ilişkin bütün işlemler tamamlanmıştır.

 

Holdingimizce devralınmak suretiyle tüzel kişilikleri sona ermiş bulunan;

 

·        Türkiye Zirai Donatım A.Ş.nin, Sakarya ilindeki Adapazarı Traktör ile Tarım Makinaları İşletmelerinin tek bir işletmeye dönüştürülerek, “Sümer Holding Anonim Şirketi Sakarya Traktör Sanayii İşletmesi” unvanı altında aynı adreste faaliyet göstermesi,Sakarya Ticaret Sicili Memurluğunca 19.02.2003 tarihinde, tescil edilmiştir.

 

·        TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, Konya ilindeki fabrikasının, “Sümer Holding Anonim Şirketi TÜMOSAN/Türk Motor ve Traktör Sanayii İşletmesi” unvanı altında aynı adreste faaliyet göstermesi, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Adı geçen İşletmelerin kuruluşu 04.03.2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

 

·        TZD A.Ş. Genel Müdürlük Kampüsü , ÖYK’ nun 08.08.2002 tarih, 2002/43 sayılı kararı ile 03.09.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir. Böylece TZD A.Ş.’nin İşletmesi, 5 adet Bölge Müdürlüğü ve taşınmazları özelleştirilmiştir.

 

·        Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA) ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’nin (TÜGSAŞ)’nin ÖYK’nın 13.06.2005 tarih, 71 sayılı kararı ve ÖİB’nın 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı Olur’u ile tüzel kişilikleri sona erdirilerek 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimiz ile birleştirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

 

·        Özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikası’nın (tüm çalışanları ile birlikte) Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı, Sarımsaklı Tarım İşletmesi’nin İşletme Türkşeker bünyesinde kalacak şekilde taşınmazlarının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Resmi Gazetede yayımlanarak ÖİB’nın 06.12.2005 tarih ve 1687 sayılı Olur’u ile Holdingimize devredilmesine karar verilmiştir.

 

·        Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.09.2007 tarih, 2007/54 sayılı Kararı ile söz konusu Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada tesis edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 05.04.2007 tarih, ve YD. İtiraz No :2007/87 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen Kurulun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararının iptaline ve söz konusu iptal çerçevesinde Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikasının Türkşeker’e devredilmesine karar verilmiştir.

 

·         Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15.11.2007 tarih, 1246 sayılı Olur’u ile Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.’nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilmesine karar verilmiştir.

 7

 

 

·        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri çerçevesinde, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI)’nın çıkarılacak  devir bilançosu üzerinden,tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilerek 28.07.2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

 

·        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Olur’u ile tta Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)’nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile  Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş olup, birleşme kararı 26.10.2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 310 38 30    fax- (0312)  211 04 29 iletisim@sumerholding.gov.tr