TAŞINMAZ İHALELERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


DUYURU
 

Sümer Holding A.Ş. (Holding) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında  “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İhale Konusu Taşınmazlar

İhale Şartnamesi Bedeli    (TL)

Geçici Teminat Bedeli   (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Bilgi Notu

1

Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Karavezir Mahallesi, 193 ada 5 numaralı parseldeki 902,00 m2 ve üzerindeki yapı

3.000

200.000

27.12.2022

Görüntüle

 

1.      İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

 

2.      Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

 

3.      İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

 

4.      İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri Holding’in Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 16.00’ya kadar elden teslim etmesi zorunludur.

 

5.      İhale Şartnamesi bedeli;

Alıcı : Sümer Holding A.Ş.

·    Hesap No: TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 (T. Vakıflar Bankası T.A.O.)

·    Hesap No: TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)

·    Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli

belirtilerek Holding’in hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.)

 

 

 

 

6.     İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı Holding’in aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla Holding’e ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

 

7.     Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat (Türk Lirası veya teminat mektubu/mektupları olarak)  alınacaktır.

Geçici teminat bedelinin, nakit olarak getirilmesi durumunda;

Alıcı : Sümer Holding A.Ş.

·    Hesap No: TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 (T. Vakıflar Bankası T.A.O.)

·    Hesap No: TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)

·    Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Geçici Teminat Bedeli

belirtilerek Holding’in hesabına yatırılacaktır.

Teminat mektup/mektupları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu belirlenen bankaların (mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının) vereceği ve Holding’ce kabul edilecek nitelikte Holding lehine, İsmi/Unvanı ve konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz ve Şartname ekindeki geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır.

 

8.     Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari % 40 (yüzdekırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık % 24 (yüzdeyirmidört) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

 

9.     2., 3. ve 4. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. 1. sıradaki taşınmaz için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.

 

10.  İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

 

11.  Holding ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Holding ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

12.  Holding son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

 

13.  Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

14.  İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 

15.  İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin Holding’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, aşağıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92

www.sumerholding.gov.tr


Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 310 38 30    fax- (0312)  211 04 29 iletisim@sumerholding.gov.tr