ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İHALE İLANI

BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, DEMİRTAŞ MAHALLESİ, 7726 ADA, 157-160-162-163 PARSELLERDEKİ TOPLAM 42.750,00 m2KAPALI ALANLI METRUK HALDEKİ DEPOLAR İLE KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ, SÜMER MAHALLESİ, 3341 ADA, 1 PARSELDEKİ TAŞINMAZIN ÜZERİNDE BULUNAN METRUK YAPININ BİR BÜTÜN OLARAK ÇIKACAK HER TÜRLÜ MALZEME KARŞILIĞI YIKTIRILMASI, ÇIKACAK MOLOZLARIN YÜKLENİCİ TARAFINDAN KALDIRILMASI VE YAPININ BULUNDUĞU ALANA YEKNESAK BİR ŞEKİLDE DAĞITILARAK DÜZENLENMESİ SATIŞ İLANI


 


BİNA VE DEPOLARA AİT RESİMLER


                                                                           BURSA                            KAYSERİ

                                                                         (Resimler)                      (Resimler)


 


 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

Holdingimize ait  “ Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157-160-162-163 parsellerdeki toplam 42.750,00 m2 kapalı alanlı metruk haldeki depolar ile Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parseldeki taşınmazın üzerinde bulunan metruk yapının, bir bütün olarak çıkacak her türlü malzeme karşılığı  depo zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların yüklenici tarafından kaldırılması ve yapının bulunduğu alana yeknesak bir şekilde dağıtılarak düzenlemesi işi “ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 19/12/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4  06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 19/12/2018 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.


2-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.


3-      Söz konusu depolar ve bina istenilen zamanda görülebilir.


4-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.


5-      İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


6-      İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12  no.lu TL hesabına “ Bursa ve Kayseri ili yıkım ihalesi dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.


7-      İstekliler 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.

 

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

  


Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  211 04 29  iletisim@sumerholding.gov.tr