Personel Hizmet Alımı

14.01.2019GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


KAMUOYU DUYURUSU


PERSONEL HİZMET ALIMI


 

TEMİZLİK MALZEMESİ DAHİL 6 (ALTI) ŞOFÖR, 12 (ONİKİ) YÖNLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİ, 16 (ONALTI) TEMİZLİK PERSONELİ, 3 (ÜÇ) ARŞİV TEMİZLİK PERSONELİ, 3 (ÜÇ) TEKNİK PERSONEL OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 PERSONEL

SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Temizlik Malzemesi Dahil 6 (Altı) Şoför, 12 (Oniki) Yönlendirme ve Destek Hizmetleri Personeli, 16 (Onaltı) Temizlik Personeli, 3 (Üç) Arşiv Temizlik Personeli, 3 (Üç) Teknik Personel Olmak Üzere Toplam 40 Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/12242

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

(0 312) 310 38 30 - (0 312) 211 04 29

c) Elektronik Posta Adresi

:

gulsum.ozturk@sumerholding.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Personel ile 01.03.2019-29.02.2020 tarihleri arası Hizmet Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü/ ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 29.02.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

07.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede; kamu ya da özel sektörde yapılan malzemeli kapalı veya açık mekan temizlik hizmetleri ile şoför, yönlendirme destek hizmetleri ve teknik hizmetler işi benzer iş olarak ayrı ayrı veya birlikte kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Genel Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.TEMİZLİK MALZEMESİ DAHİL 6(ALTI) ŞOFÖR, 12(ONİKİ) YÖNLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİ, 16(ONALTI) TEMİZLİK PERSONELİ, 3(ÜÇ) ARŞİV TEMİZLİK PERSONELİ, 3(ÜÇ) TEKNİK PERSONEL OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 PERSONEL HİZMET ALIMINA İLİŞKİN 01.02.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

(İKN 2019/12242)

 

 

Arşiv–Temizlik ve Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 3.maddesinin 5.bendi;

 

ESKİ HALİ:

            3.5. Kış aylarında binalar ve çevresinde oluşan kar ve buzların temizlenmesi için gerekli olan her türlü makine, ekipman yüklenici tarafından temin edilecek olup bunlar için İdare tarafından ayrıca herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır.

 

YENİ HALİ:

3.5. Kış aylarında binalar ve çevresinde oluşan kar ve buzların temizlenmesi için gerekli olan malzeme iş bu teknik şartname eki Ek-2’de bulunan iş makineleri ile yapılacak olup İdare tarafından ayrıca herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır.

 

Arşiv–Temizlik ve Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 3.maddesinin 11.bendi;

 

ESKİ HALİ:

            3.11. Sosyal Güvenlik mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, Kurum bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.

 

YENİ HALİ:

3.11. Sosyal Güvenlik mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, kıdem tazminatı hariç işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, Kurum bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.

 

Arşiv–Temizlik ve Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 3.maddesinin 34.bendi;

 

ESKİ HALİ:

            3.34. Yüklenici çalıştığı elemanların kıdem tazminatı her türlü özlük haklarını ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde İdarenin yüklenicinin alacağından işçi ücretini keserek alacaklarına dağıtmak yetkisine sahiptir.

 

 

YENİ HALİ:

3.34. Yüklenici çalıştırdığı elemanların kıdem tazminatı hariç her türlü özlük haklarını ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde İdarenin yüklenicinin alacağından işçi ücretini keserek alacaklarına dağıtmak yetkisine sahiptir.

 

 

 

Teknik Personel Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 3.maddesinin 29.bendi;

 

ESKİ HALİ:

            3.29. SSK mevzuatıyla ilgili her türlü işçi ve işveren haklarından, işçi alınması veya işçi harçlarının, ücretlerinin ödenmesinden, işten çıkarmalardan yüklenici sorumludur. Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini kesecektir. Kurum idaresi bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

 

YENİ HALİ:

3.29. SSK mevzuatıyla ilgili her türlü işçi ve işveren haklarından, işçi alınması veya işçi harçlarının, ücretlerinin ödenmesinden, işten çıkarmalardan yüklenici sorumludur. Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin kıdem tazminatı hariç yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini kesecektir. Kurum idaresi bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

 

Şoför Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 3.maddesinin 10.bendi;

 

ESKİ HALİ:

            3.10 “Yüklenici, Holding Merkezinde Makam Hizmetlerinde çalışacak 1 (bir) Şoför Personele asgari ücretin % 50 fazlasını, diğer 5 (beş) şoför Personele asgari ücretin % 25 fazlasını, Holdingimiz Makam Hizmetlerinde Şoför Personeli seçme hakkı İdarenin en üst yetkili amirine ait olup, gerektiğinde değiştirebilir.” ,

 

YENİ HALİ:

3.10 “Yüklenici, Holding Merkezinde Makam Hizmetlerinde çalışacak 1 (bir) Şoför Personele asgari ücretin % 50 fazlasını, diğer 5 (beş) şoför Personele asgari ücretin % 25 fazlasını ödeyecektir.

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

İş bu zeyilnamenin düzenlenmesi nedeniyle;

 

1-     İhale tarihi 12.02.2019 , saat 14:00  

2-     İdari Şartnamenin 26. maddesinde yer alan Geçici Teminat süresi ise 11.06.2019 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

 

 

 
SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı

 


 

 

 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel:(312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.trBahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  211 04 29  iletisim@sumerholding.gov.tr