Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

01.02.2017

T.C.

BAŞNAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ 

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Sümer Holding A.Ş. ‘ye ait, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki 8.125,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıklar,

1.000.000

1.000

14/02/2017

17:00

2

Sümer Holding A.Ş. ‘ye ait, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/ Ankara adresindeki  binada yer alan, tapunun 1162 ada, 40 parseldeki, 467 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 820/4000 arsa paylı depolu mağaza,

1.000.000

1.000

14/02/2017

17:00

 

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3- İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler.

4- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5- İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

T.Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6- Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7- Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10- Ayrıca (0 312) 585 84 57 – 585 84 37 - 585 83 89  numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş              Tel:312 585 80 00                              www.oib.gov.tr 

      Çankaya 06600 ANKARA                     Faks: 312 585 83 54

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  309 06 95   iletisim@sumerholding.gov.tr